TOP PRODUKTY

Cena: 6,50 €
skladom
Cena: 12,00 €
skladom
Cena: 27,00 €
skladom

Využite našu AKCIU a NAKUPUJTE ZA MENEJ!

Každý zákazník už pri prvom nákupe získava zľavu vo výške 8 % na celý nákup.

Za každý ďalší nákup získate zľavu vo výške 10 % už navždy.

Pre získanie zľavy sa nemusíte registrovať, zľavu získate automaticky pri každej objednávke.

Zľava sa nevzťahuje na produkty Biomineral D6.


KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@dotyky-duhy.sk
Kvôli časovej vyťaženosti preferujeme e-mailový
kontakt. Ďakujeme za pochopenie.
tel: +421 907 741 142 (9:00 - 18:00)

» Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky.

 

I. Všeobecné ustanovenia

Pre obchodné vzťahy medzi  Etapa s.r.o. a kupujúcim  platia výhradne nasledujúce všeobecné obchodné podmienky v platnom znení v dobe vykonania objednávky. Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.dotyky-duhy.sk . Iné  podmienky, zmeny alebo  doplnenia tejto zmluvy sú platné iba v prípade, že boli písomne potvrdené Etapa s.r.o..

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Pre predaj konečnému spotrebiteľovi  v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa  platia uvedené obchodné  podmienky len pokiaľ zákon na ochranu spotrebiteľa  nestanovuje iné nutné ustanovenia. V prípade, že sa jednotlivé ustanovenia nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok stanu neplatnými, tým pádom sa ich platnosť nedotýka ostatných obchodných podmienok.

Právne vzťahy, vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

II.  Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá v pracovné dni do 24 hodín. Potvrdenie objednávky obdržíte zaslaním potvrdzujúceho emailu na vašu emailovú adresu.

III. Zrušenie objednávky

Každú objednávku je možné zrušiť najdlhšie však nasledujúci  deň po jej odoslaní, a to telefonicky, emailom,  bez uvedenia dôvodu. Potrebné je uviesť  meno, email a popis objednaného tovaru.

IV. Ceny

Uvedené ceny sú v Eurách, vrátane zákonom stanovenej DPH, okrem prepravných nákladov. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú prepravné náklady účtované kupujúcemu na viac k faktúre. Z akciového tovaru neposkytujeme dodatočné zľavy.

V. Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje na účet kupujúceho. Čiastočne dodávky sú možné a sú zvlášť dohodnuté. U objednávok v rámci BA účtujeme poštovné vo výške 2,50,- Eur vrátane DPH. U objednávok v rámci celej SR mimo BA účtujeme poštovné vo výške 4,- Eur vrátane DPH. Pri doprave Kuriérom v ramci celej SR účtujeme poštovné vo výške 5,99,- Eur vrátane DPH.

Termín dodania objednaného tovaru je 3-5 pracovných dní. Údaje o dodacej lehote sú nezáväzné.

Dodávky sú uskutočňované pokiaľ je tovar skladom. Ak je tovar vypredaný alebo bude dodaný neskôr, budeme Vás o tom informovať. Expedícia objednaného tovaru trvá najviac 2 týždne od prijatia objednávky.

Objednaný tovar vám môžeme zaslať uvedenými spôsobmi:

  • Slovenskou poštou, a.s., bežná poštová zásielka alebo balík (v rámci celej SR),
  • Kuriérom Slovenskej pošty v rámci celej SR.

Reklamáciu z dôvodu poškodenia prepravou má  kupujúci  za povinnosť dať písomne na vedomie ihneď po obdŕžaní tovaru ako prepravnej službe tak i Etapa s.r.o., avšak najneskôr  do 2 dní od prevzatia tovaru.

!Tovar do ZAHRANIČIA nezasielame!

Platba

Za tovar je možné zaplatiť:

  • Dobierkou - priamo na Pošte v SR,
  • Prevodom alebo hotovostným vkladom na účet ČSOB, č. účtu: 4018759005/7500, ako variabilný symbol použite prosím číslo objednávky. Tovar expedujeme ihneď po prijatí platby na náš účet.

V prípade zmeny adresy kupujúceho je nutné túto skutočnosť oznámiť  Etapa s.r.o.

Miestom plnenia pre dodávku a platby je sídlo firmy Etapa s.r.o..

VI. Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň a to e-mailom na adrese info@dotyky-duhy.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo telefonicky na čísle 0907 741 142. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho. Reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci vymení závadnú vec za nezávadnú, dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže v priebehu 14 kalendárnych dní písomne (e-mailom) alebo prostredníctvom spätného zaslania tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy. Spätné zaslanie tovaru  je na náklady kupujúceho. Etapa s.r.o. si ponecháva pri refundácii kúpeného tovaru právo na zníženie hodnoty pri poškodení alebo čiastočnom použití tovaru.

VII. Výhradné vlastníctvo
Expedovaný tovar zostává až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti Etapa s.r.o.

VIII. Záruka

Pokiaľ  dôjde k  skutočnosti, že zásielka nie je  úplná a tovar ktorý je na faktúre nie je v zásielke obsiahnutý, prípadne je zaslaný omylom iný tovar, je potrebné o tejto skutočnosti písomne informovať dodávateľa. Tento tovar  je buď doposlaný, alebo nahradený a v prípade skutočnosti, že tovar nie je momentálne skladom, je vystavený dobropis a čiastka za nezaslaný tovar je kupujúcemu poslaná na účet.

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.

Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.

V zmysle Zák.č.122/2013Z.z o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru. Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

X. Zákony a predpisy:

  • Obchodný zákonník 513/1991 Zb. §409.
  • Zák. č. 108/2000 Zb.§12 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.
  • Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.
NzJkN