TOP PRODUKTY

Cena: 12,00 €
skladom
Cena: 12,00 €
skladom
Cena: 10,00 €
skladom

Využite našu AKCIU a NAKUPUJTE ZA MENEJ!

Každý zákazník už pri prvom nákupe získava zľavu vo výške 8 % na celý nákup.

Za každý ďalší nákup získate zľavu vo výške 10 % už navždy.

Pre získanie zľavy sa nemusíte registrovať, zľavu získate automaticky pri každej objednávke.

Zľava sa nevzťahuje na produkty Biomineral D6.» Reklamácia a vrátenie tovaru
Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň a to e-mailom na adrese info@dotyky-duhy.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho alebo telefonicky na čísle 0907 741 142. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho. Reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci vymení závadnú vec za nezávadnú, dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

I. Kupujúci , t.j. spotrebiteľ v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, môže odstúpiť od kúpy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia dodávky objednaného tovaru. Vrátený tovar musí byť kompletný v nepoužitom a nepoškodenom stave, vhodnom na ďalší predaj a v pôvodnom nepoškodenom obale.

II. Kupujúci znáša len náklady na vrátenie tovaru na adresu:

Etapa, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

Tovar je potrebné vrátiť aj s faktúrou, ktorá bude stornovaná, a s oznámením o odstúpení bez udania dôvodu v priebehu lehoty, ktoré obsahuje: meno a priezvisko, adresu a číslo účtu, na ktorý budú vrátené peniaze.

III. Kupujúci je povinný poslať tovar obyčajnou zásielkou (dobierku nepreberieme).

IV. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky v prítomnosti pracovníka pošty/kuriérskej služby. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď spísať s pracovníkom hlásenie o poškodení. Reklamácie bez hlásenia o poškodení, alebo kópie hlásenia, nebudú uznané. Vyššie spomínané hlásenie prosíme zaslať na adresu:

Etapa, s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: info@dotyky-duhy.sk

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom emailu, vyplňte prosím nasledujúci

Reklamačný formulár
* Meno a priezvisko:
* Ulica, číslo domu:
* Mesto:
* PSČ:
* Telefónne číslo:
* E-mail:
Predmet reklamácie:
* Názov výrobku:
* Cena výrobku:
* Číslo objednávky:
* Popis závady:
Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.
Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
V zmysle Zák.č.122/2013Z.z o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.
Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
• a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
• c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ochrana osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového systému www.dotyky-duhy.sk je spoločnosť Etapa, s.r.o., so sídlom Tematínska 4, Bratislava 851 05, IČO: 45294712, DIČ: 2022938280, IČ DPH: SK2022938280, zapísanou v Obchodnom registri Okresný súd BA I., odd. Sro, vložka č.62116/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi.
Osobné údaje kupujúceho, ktoré nám poskytne, po registrácii alebo prijatí objednávky slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov. Ukladané sú nasledujúce osobné údaje: V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia tovaru, Telefón, E-mail. V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru, telefón, E-mail.
V zmysle Zák.č.122/2013Z.z o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového www.dotyky-duhy.sk sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tým, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.
Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä Slovenská pošta, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.
Zároveň sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
Zákazník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
• a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
• c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
• d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
• h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Opíšte text z obrázku: *
 
Y2U2ZD